Co by měla obsahovat reklamovaná zásilka

Reklamované zboží - odblokované bez hesla

Pouzdro, kterém byl výrobek používán (týká se například sluchátek a mobilních telefonů apod.)

Originální datový kabel a nabíjecí adaptér

Záruční list / daňový doklad s viditelným identifikačním číslem IMEI

Vytištěný a vyplněný Návrh na reklamační protokol

U zboží od společnosti Apple se ujistěte na stránkách, že má pod svým SN vyplněnu záruku k datu shodnému na faktuře. Pokud ne tak ho k tomuto datu registrujte přihlášením do svého Apple ID.

Podmínky a zásady přijetí výrobku do reklamace

Reklamovat zboží může pouze ten, kdo zboží koupil nebo pověřený zástupce, který má úředně ověřenou plnou moc, výjimka se uděluje pouze rodinným příslušníkům.

Mobilní telefon musí být bez zamykacích a jakýchkoliv jiných hesel, pokud je to možné v továrním nastavení.

Ze zařízení odeberte veškeré přihlášené účty (př. Google, Xiaomi, iCloud), jelikož přihlášení zamezuje zahájení diagnostiky produktu, může být zařízení navráceno bez servisního zásahu.

Doporučujeme nezanechávat na mobilních telefonech a tabletech žádná tvrzená skla ani fólie, neručíme za jeho případné sundání a ztrátu.

V mobilních telefonech by neměly být žádné SIM karty ani SD karty, v případě zanechání neručíme za jejich ztrátu.

Servis neručí za smazání soukromých dat, v případě že bude nutno přehrání softwaru, bude bez upozornění přehrán.

Postup reklamace po krocích

1.

Stáhněte si, vyplňte a vytisknete Reklamační protokol. Zabalte ho společně s reklamovaným zbožím a všemi jeho náležitostmi bezpečně do balíku a odešlete na adresu: Libušská 118/246, 142 00, Praha 4. Neposílejte reklamaci na dobírku, takto zaslané reklamace od dopravce nepřebíráme. Reklamace přijímáme i osobně na uvedené adrese v naší provozovně.

2.

Pro uplatnění náhrady účelně vynaloženýchh nákladů spojených s reklamací, vyplňte Žádost o náhradu nákladů a odešlete ji včetně potřebných příloh buď poštou, nebo na e-mailovou adresu info@servatech.cz. Nárok na proplacení zaniká byla-li reklamace zamítnuta. Formulář je nutné vytisknout, podepsat a v případě el. pošty zaslat naskenovaný v příloze emailu. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se vyhnete zbytečným problémům s vaší identifikací a vyřizením.

3.

Jakmile zboží přijmeme, je zákazníkovi zaslán potrvzující email o přijetí zboží a zahájení reklamace. Posouzení reklamace je předáno do servisu. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci většinou ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Nejpozději může být reklamace vyřízena dle zákona do 30 kalendářních dní, počítáno ode dne následujícím po přijetí zboží k reklamaci. Jakmile bude reklamace vyřízena, bude zákazník informován SMS zprávou o ukončení reklamace a jejím výsledku.

4.

V případě že nebudete chtít reklamované zboží opravit ale ekologicky jej zlikvidovat, vyplňte formulář Souhlasu s ekologickou likvidací a odešlete jej na email info@servatech.cz.Zákazníkům, kteří u nás zakoupili mobilní telefon či tablet, nabízíme také možnost odeslat nám zařízení k ekologické likvidaci, pakliže již nebude možno jej používat. Vyplňte formulář a spolu se zařízením odešlete na naši adresu uvedenou na formuláři, nebo nám zboží doneste s formulářem na provozovnu v Záběhlicích.

Reklamační řád společnosti Servatech s.r.o.

  • Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.
  • Součástí reklamačního řádu a obchodních podmínek je také uživatelský návod/manuál/příručka k danému zboží/produktu.

 

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávajícím je firma Servatech s.r.o. . Kupující, kterým může být podnikatel a nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží převzetí od dopravce nebo v kamenné provozovně firmy Servatech s.r.o.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad s identifikačním číslem zboží IMEI ( daňový doklad, faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo...).

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. (§ 2102 89/2012 Sb.)

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. (§ 2103 89/2012 Sb.)

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Servatech s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Servatech s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Servatech s.r.o. popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Servatech s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti,  o  němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla  nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud  by  toto  porušení  předvídala;  v  ostatních případech se má za to, že  porušení podstatné není. (§2002 89/2012 Sb )

Kupující sdělí firmě Servatech s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu firmy Servatech s.r.o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li firma Servatech s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Servatech s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Servatech s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Servatech s.r.o. dodat to co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Servatech s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li firma Servatech s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny a nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Servatech s.r.o..
Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující firmě Servatech s.r.o. na její náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Kupující nemá právo na zahájení řízení o odstranění vady, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2. Délka lhůty pro bezvadné plnění (odpovědnosti za výrobní vady)

Kupující spotřebitel může svá práva z lhůty bezvadného plnění (odpovědnosti za vady) uplatnit na nové spotřební zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, případně po dobu delší uvedenou na nákupním dokladu firmy Servatech s.r.o.. Kupující podnikatel může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu (např. poznámkou "použité" nebo "zánovní" nebo "bazar" nebo "otevřeno" nebo "repasováno" nebo "repas" apod.). Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

Je-li kupujícím spotřebitel (definováno v Obchodních podmínkách), v rámci zákonné lhůty odpovědnost za vady se reklamace řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.


* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se odpovědnost za vady nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

** U vybraných produktů je výrobcem odpovědnost za vady pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, odpovědnost za vady pro něj platí dle zákona.

 

3. Podmínky uplatnění vadného plnění (reklamace)

I. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet zásilek, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@servatech.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je Servatech s.r.o. - reklamační oddělení, Záběhlická 134/95, 106 00 Praha 10, popř. je-li kupujícím spotřebitel, může zboží reklamovat i v pobočkách prodávajícího (pro urychlení vyřízení reklamace však doporučujeme adresu výše uvedenou). U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, doporučujeme kupujícímu v zájmu urychlení reklamace uplatnit tuto přímo v autorizovaném servisním středisku (viz seznam autorizovaných servisů na www.servatech.cz) nebo v místě prodávajícího.

IV. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

V. V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který je podnikatelem, musí kupující uplatňovat reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

VI. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat nejlevnější přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu s viditelným identifikačním číslem zakoupeného výrobku (IMEI), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Nejlevnější přepravní služba je Česká pošta a Cenné psaní, kterými lze odeslat veškeré mobilní telefony či tablety.

VII. Kupující doloží svůj nárok na zahájení procesu odstranění vadného plnění předložením nákupního dokladu (daňový doklad, faktura, prodejka), pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

VIII. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

IX. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelským návodem, manuálem nebo příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

X. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

XI. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. 

XII. Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na poškození vzniklá:

a. mechanickým poškozením zboží (ohybem, průhybem, otlaky (typicky bílé skvrny na podsvícení LCD displeje), rozbité části či součásti, potlučené části, utržené části, náznaky pádu, rázem, tlakem (např. zasednutí) ),

b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

f. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g. pokud se závada projevuje u software, který nebyl původně součástí zboží či původní software byl kupujícím po prodeji změněn

h. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

i. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

j. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

k. při chybně provedeném upgrade firmware,

l. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

XIII. V případě, že zboží je software, vztahuje se odpovědnost za vady výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

XIV. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např.počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta.

XV. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou,  bude účtována dle aktuálního platného ceníku nebo nabídnutné ceny prodávajícím.

XVI. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

XVII. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

XVIII. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, diskety, USB Flash disky, SD karty, paměti telefonů a tabletů, pevné disky, SSD disky atd.). Odpovědnost za vady však tímto upozorněním není omezena.

XIX. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

XX.  Provedení Factory reset či nové nahrání Firmware (nového software) není vada zařízení a nemůže být ani za vadu zařízení považováno. Za vadu software odpovídá autor tohoto software, jehož odpovědnost k software je popsána v licenční smlouvě každého software. Licenční smlouvy obvykle obsahují ujednání, že software je poskytován tak jak je a za jeho bezchybnou funkci autor obvykle neručí. Bezplatný software, který je předinstalován v prodávaných zařízeních, není prodáván a neobsahuje servis ani podporu. Servis a podporu je zapotřebí objednat a uhradit.

 XIX. LCD displej

Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně milionů subpixelů nebo tranzistorů, není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:

Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

 

4. Nedůvodné právo z odpovědnosti za vady (reklamace)

(1) Bude-li kupující uplatňovat právo odpovědnosti za vadu(y), která/é vznikla/y dle článku 3 odstavce VII-XIII a půjde dle těchto článků o vadu/y zjevnou/é, či kupující si je vědom vzniku vad/y dle článku 3 odstavce VII-XIII a přesto nárokuje odstranění vady v rámci záruční lhůty předáním zboží zpět prodávajícímu. Vystavuje se kupující riziku zamítnutí vadného plnění (reklamace) a oprávněnosti opravy vady, výměny zboží, slevy či odstoupení od smlouvy.

(2) Prostředky vynaložené na neoprávněné právo z odpovědnosti za vady  (reklamaci vady) dle 4(1), může po kupujícím spotřebiteli prodávající vymáhat, jelikož právo a řízení z odpovědnosti za vadu nemá v takovýchto případech podstatu v zákoně 89/2012 Sb ani zákoně 634/1992 Sb, a to dle nálezu Nejvyššího soudu ČR značky 33 Cdo 1711/2009 ze dne 21.10.2010 a 33 Cdo 3256/2008 ze dne 26.10.2010. Prodávající je v těchto případech kupujícímu spotřebiteli oprávněn účtovat obvyklé náklady za manipulaci spojených s neexistující výrobní vadou produktu tj. nutný použití materiál, lidskou práci a případné nutné poštovné. Kupujícímu podnikateli bude za neoprávněnou či bezdůvodnou reklamaci účtována paušální částka 400Kč bez DPH 21%.

(3) V případě zamítnutí reklamace dle 4(1), má prodávající právo účtovat kupujícímu náklady spojené s neoprávněnou reklamací. Mezi tyto náklady patří diagnostický poplatek za otestování produktu v hodnotě 300Kč, zboží je možno si vyzvednou ZDARMA na kamenné prodejně nebo jej zaslat poštou zpět k zákazníkovi. Za odeslání neuznané reklamace je účtováno poštovné a balné v hodnotě 95Kč.

5. Způsob vyřízení reklamace

Reklamaci je vždy nutno uplatnit v sídle prodejce tedy firmy Servatech s.r.o., Záběhlická 134/95, Praha 10, 106 00 a to buď osobně nebo zaslání zásilky poštou (nejlevnějším způsobem čimž je Cenné psaní, rozhodně neodesílejte na dobírku). Reklamaci (právo z odpovědnosti vady) můžete předem konzultovat s našimi techniky na tel. 277 279 331 nebo infolince 277 279 330.


Je-li kupujícím spotřebitel:

Shoda s kupní smlouvou

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta,

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 zákona č. 89/2012 Sb.).

Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména nejlevnějšího poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

Je-li kupujícím podnikatel:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Je-li kupující spotřebitel nebo podnikatel:

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace (řízení o vadách). V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, zůstává nárok kupujícímu na původní lhůtu pro odstranění vady. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění (za každý započatý den 5kč).

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

Je-li reklamace podána osobně na kamenné prodejně:

Reklamovat zboží může pouze osoba, která je psána na daňovém dokladu jako kupující nebo jeho zástupce s podepsanou plnou mocí. Spolu s reklamovaným zbožím, které musí být ODBLOKOVANÉ, je nutno na prodejně předložit doklad o koupi, čitelně vyplněný a podepsaný reklamační protokol, pouzdro ve kterém byl výrobek používán, originální datový kabel, nabíjecí adaptér.  Reklamované zboží bude přijato na základě Vámi vyplněného reklamačního protokolu, kde prodejce vyplní současný vizuální stav zboží a podepíše kopii pro zákazníka.

Zboží bude předáno na náš servis, odkud bude zákazníka kontaktovat servisní technik s vyřízením reklamace na uvedené kontaktní údaje z reklamačního formuláře nejpozději do 30ti dnů od přijetí reklamace. V den oznámení ukončení reklamace bude zboží praveno k převzetí na kamenné prodejně. 

Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena. V případě nevyzvednutí reklamace nejpozději do 30ti dnů od doručení informace o ukončení reklamace bude účtováno skladné 5Kč za každý započatý den.

 

Je-li reklamace dodána poštovní zásilkou:

Reklamovat zboží může pouze osoba, která je zapsána na daňovém dokladu jako kupující. Spolu s reklamovaným zbožím, které musí být ODBLOKOVANÉ, je nutno zaslat kopii dokladu o koupi, čitelně vyplněný a podepsaný reklamační protokol který stáhnete z našich stránek, pouzdro ve kterém byl výrobek používán, originální datový kabel, nabíjecí adaptér.  Reklamované zboží bude přijato na základě Vámi vyplněného reklamačního protokolu kde je nutno uvést veškeré kontaktní a doručovací údaje.

V den přijetí reklamace budete informováni formou e-mailu, poté bude zboží předáno na servis k prozkoumání a případné opravě. Zboží bude předáno na náš servis, odkud bude zákazníka kontaktovat servisní technik s vyřízením reklamace na uvedené kontaktní údaje z reklamačního formuláře nejpozději do 30ti dnů od přijetí reklamace.  

V den ukončení nejpozději však následující pracovní den bude reklamované zboží odesláno zpět zákazníkovi dopravcem Česká Pošta jako cenné psaní.

Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena. V případě nevyzvednutí reklamace nejpozději do 30ti dnů od doručení informace o ukončení reklamace bude účtováno skladné 5Kč za každý započatý den.

 

6. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, nabíjecí kabel, handsfree sluchátka...), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je jednotná životnost 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jenž byla zakoupena jako samostatný produkt.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

Na veškeré spotřební zboží poskytujeme právo pro bezplatné odstranění vady v době 24 měsíců. Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se nevztahuje záruka. Obvyklá životnost spotřebního materiálu je 6 měsíců. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 24 měsíců.

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží. V případě vady, vzniklé jiným způsobem než běžným opotřebením se však i po uplynutí doby označené jako životnost výrobku na výrobek vztahuje běžná záruka v délce 24 měsíců.

 Z občanského zákoníku tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena.

7. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. Pracovník pošty nebo kurýrní služby je povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu zásilky pošta nebo kurýrní služba vyřídí reklamaci.

Reklamační řád přepravních společností ČP na adrese: http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/zasady-pro-dodavani/zasady-pro-dodavani-postovnich-zasilek-a-poukazanych-peneznich-castek-id999/.

Při dodání zásilky přes ČP, podejte reklamaci osobně na kterékoli pobočce ČP ihned po doručení. Zachovejte kompletní balení, včetně výplní.

V případě, že kupující po otevření zásilky zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (kupující podnikatel nejpozději do 24h, kupujícímu spotřebiteli je doporučeno totéž) společnosti Servatech, s.r.o., který bude kupujícího informovat o dalším postupu.

Za společnost Servatech s.r.o. schválil Ing. Otto Plechata

jednatel

Toto znění reklamačního řádu je platné od 21.9.2023

close Nákupný vozík

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa Alebo Reset password