SINGCLEAN slinový antigénny rýchlostest na COVID-19 koronavírus, 1 ks

1,25 €
S DPH
Předprodej - dodání do 7 dnů
TESTCOVIDSALIVA1

Testy Singclean spoľahlivo zachytávajú aj nové mutácie DELTA, LAMBDA a OMICRON.

Tento test má citlivosť 99.99%, špecificitu 99.57% a presnosť 99.75%.

mohlo by sa vám páčiť

Sme oficiálnym distribútorom testov značky Singclean Pri záujme o veľkoobchodnej spolupráci nás kontaktujte na emaile: obchod@servatech.cz alebo na telefónnom čísle +420 277 279 330 pod voľbou číslo 2 SingClean antigénové rýchlotesty na koronavírus covid-19 s vysokou citlivosťou Tento test má citlivosť 99.99%, špecificitu 99.57% a presnosť 99.75%. Legislatívne informácie pre SR Servatech sro je registrovaný, u SÚKL v systéme RZPRO, ako výrobca, distribútor a dovozca in vitro zdravotníckych prostriedkov pod číslom 066974 a je tiež zapísaný v systéme ISIN. Účel použitia Súprava na testovanie antigénu COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na pevnej fáze pre rýchlu a kvalitatívnu detekciu antigénu nového koronaviru 2019 v ľudských slinách. Tento test poskytuje iba predbežný výsledok testu. Preto musí byť akákoľvek reaktívna vzorka testovaná súpravou COVID-19 (Metóda koloidného zlata) potvrdená alternatívnymi testovacími metódami a klinickými nálezmi. Testy Singclean sú spoľahlivé Nejedná sa o testy dovezené ako českou tak španielskou vládou. Singclean je spoločnosť majúca vlastnú pobočku vo Švédsku. Firma Singclean vyrába celý rad iných testov (tehotenské, HIV, atď.). Princíp testu Súprava na testovanie antigénu COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na koloidné zlato. Test používa protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovacia línia T) a protilátku IgG (kontrolná línia C) imobilizované na nitrocelulózovom prúžku. Vínovo sfarbená konjugovaná podložka obsahuje koloidné zlato konjugované s inou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s koloidným zlatom a myšími IgG-zlatými konjugátmi. Keď sa do jamky na vzorku pridá spracovaný pufer obsahujúci vzorku, spojí sa COVID-19 (SARS-CoV-2) s konjugátom protilátky COVID-19 a vznikne komplex antigénu. Tento komplex migruje nitrocelulózovou membránou kapilárnym pôsobením. Keď sa komplex stretne s líniou protilátky COVID-19 testovacej línie T, komplex sa zachytí a vytvorí farebne sfarbený prúžok, ktorý potvrdí výsledok reaktívneho testu. Absencia farebného pruhu v testovacej oblasti indikuje nereaktívny výsledok testu. Test obsahuje vnútornú kontrolu (línia C), ktorá by mala vykazovať vínovo sfarbený pás konjugátu protilátky IgG bez ohľadu na vývoj farby na ktoromkoľvek z ďalších testovacích línií. Inak je výsledok testu neplatný a vzorka musí byť znovu otestovaná novou sadou. Charakteristika výkonu V tejto štúdii bolo testovaných celkom 397 vzoriek. Výsledky testovacieho činidla a kontrolného činidla boli 230 negatívnych vzoriek a 167 pozitívnych vzoriek. Dáta bola zhromaždená v období 02.03.2021 ~ 11.03.2021 a vypočítaná citlivosť, špecificita a presnosť viď tabuľka nižšie: Porovnanie rôznych testovacích metód na detakciu COVID-19 Výhody antigénneho testu 1. Výsledky sú hotové za 15 minút 2. Presný diagnostický nástroj pre aktívnu infekciu 3. Jednoduchá správa a čítanie výsledkov 4. Cenovo dostupné, nie je potrebný žiadny nástroj 5. Vhodný pre testovanie v masovom meradle ODBER VZORKOV 1. Súprava na testovanie antigénu COVID-19 (Metóda koloidného zlata) sa vykonáva odberom pomocou slinného tampónu. 2. Testovanie by sa malo vykonať bezprostredne po odbere vzoriek. 3. Pred testovaním nechajte vzorky ustáliť na izbovú teplotu. 4. Ak sa majú vzorky odoslať na inú lokalitu, mali by byť zabalené v súlade s miestnymi predpismi na prepravu infekčných látok. 5. Vyvarujte sa žuvaniu alebo prehĺtaniu počas odberu vzorky. Vzorka slín by mala byť okamžite otestovaná po odbere.sans-serif;"> Pred testovaním nechajte testovaciu kazetu, vzorku a pufor na extrakciu antigénu rekalibrovať na izbovú teplotu(15-30°C). 1. Vyberte testovaciu kazetu z uzavretého fóliového vrecka a použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak je test vykonaný do jednej hodiny. 2. Umiestnite testovacie zariadenie na čistý a rovný povrch. Postup testu: 1. Pred odberom vzoriek sa uistite, že v ústach nie sú žiadne zvyšky jedla. Pokiaľ pacient práve jedol, požiadajte ho nech si vykloktá, prípadne vyčistí zuby. Odstráňte obal a tyčinku s tampónom držte na jazyku, pokiaľ nebude špička úplne nasiaknutá slinami (najmenej dve minúty). 2. Vložte tyčinku do skúmavky s vopred pridanými 6 kvapkami extračného pufra a tyčinku asi 10-krát otočte. 3. Nechajte tyčinku v extrakčnej skúmavke po dobu 1 minúty. Odstráňte tyčinku a súčasne stlačte špičku tyčinky, aby ste z tampónu extrahovali kvapalinu. 4. Hrot kvapkadla pevne pritlačte na skúmavku na extrakciu antigénu a pevne ju uzavrite a nechajte asi 1 minútu odstáť. 5. Naneste 3 kvapky (asi 100 ul) zmesi kvapalín do jamky na vzorku testovacieho zariadenia (alebo pridajte pipetou 100 ul) a spustite časovač. 6. Po pätnástich minútach je možné vyčítať výsledok. Nevykonávajte výklad výsledku po 20 minútach, pretože výsledky testu už môžu byť skreslené. Názorná ukážka postupu testu: INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV NEGATÍVNE: Ak je zreteľná iba línia C, absencia akejkoľvek vínovej farby v pruhu T naznačuje, že vo vzorke nebol detekovaný žiadny antigén COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny. COVID-19 POZITÍVNE: Ak je okrem prítomnosti línia C vyvinutá il inie T, test indikuje prítomnosť antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny COVID-19.tify;"> NEPLATNÝ: Kontrolný riadok sa nezobrazí. Najpravdepodobnejším dôvodom zlyhania kontrolnej linky je nedostatočný objem vzorky alebo nesprávny postup. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou kazetou. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora. Obmedzenia: 1. Pokiaľ je to možné, použite vždy čerstvé vzorky. 2. Optimálny výkon testu vyžaduje prísne dodržiavanie postupu testu popísaného v tomto návode na použitie. Odchýlky v prevedení môžu viesť k nesprávnym výsledkom. 3. Negatívny výsledok u jednotlivého subjektu naznačuje neprítomnosť detekovateľného antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2). Negatívny výsledok testu však nevylučuje možnosť expozície alebo infekcie COVID-19. 4. Negatívny výsledok môže nastať, ak je množstvo antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke pod detekčnými limitmi testu alebo ak sa nepodarilo odobrať COVID-19 (SARS-COV-2) antigén v slinách pacienta. 5. Rovnako ako pri všetkých diagnostických testoch by konečná klinická diagnóza nemala byť založená na výsledku jediného testu, ale mala by byť stanovená lekárom až po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov. Varovanie: 1. Len na profesionálne diagnostické použitie in vitro. Nepoužívajte po uplynutí doby expirácie. (do 30.4.2021 udelená výnimka pre sebatestovanie laickou osobou) 2. Na dosiahnutie presných výsledkov musia byť striktne dodržiavané všetky inštrukcie z návodu. Všetci používatelia si musia pred vykonaním testu pozorne návod prečítať. 3. Test nepoužívajte v prípade viditeľného poškodenia niektorého z komponénov. 4. Pri manipulácii so vzorkami noste ochranné rukavice a potom si dôkladne umyte ruky. 5. Vyvarujte sa kontaminácii vzorky a pufra. 6. V prípade rozliatia očistite vhodným dezinfekčným prostriedkom. 7. Dekontaminujte a zlikvidujte všetky vzorky, reakčné súpravy a potenciálne kontaminované materiály napr. (ako testovaciu tyčinku, extrakčnú skúmavku, testovaciu kazetu), ako by išlo o infekčný odpad, a zlikvidujte ich v súlade s platnými miestnymi predpismi do zodpovedajúcich kontajnerov na to prispôsobených . 8. Nemiešajte a nezamieňajte rôzne vzorky. 9. Nemiešajte činidlá rôznych šarží ani činidlá pre iné produkty. 10. Neskladujte testovaciu súpravu na priamom slnečnom svetle. 11. Aby ste sa vyhli kontaminácii, nedotýkajte sa špičky tampónu určeného na odber. 12. Dodané tyčinky s tampónom v balení by mali byť použité iba na odber vzoriek zo slín. 13. Aby ste sa vyhli krížovej kontaminácii, tampóny opakovane nepoužívajte na odber vzoriek. 14. Nerieďte odobranú vzorku žiadnym roztokom okrem dodaného extrakčného pufra. 15. Test je určený iba na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností ho znova nepoužívajte. 16. Nevykonávajte test v miestnosti so silným prúdením vzduchu, ako napr. v miestnosti s elektrickým ventilátorom alebo silnou klimatizáciou. Skladovanie a stabilita: Súprava môže byť skladovaná pri izbovej teplote alebo v chlade (4 - 30 °C). NEZMRAZUJTE. Testovacie sady sú stabilné a teda použiteľné do dátumu expirácie vytlačeného na zapečatenom vrecku. Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie. Testy musia zostať v uzavretom sáčku až do použitia. Po otvorení zataveného vrecka s testom použite do 30-tich minút. Pri dlhšom vystavení vzdušnej vlhkosti môžu byť výsledky testu chybné. S testom, pipetou a ostatnými súčasťami je potrebné zaobchádzať ako s potenciálne nebezpečným odpadom . Obsah balenia 1x antigén rýchlotest Singclean COVID-19 (metóda koloidného zlata) zatavené s vreckami proti vlhkosti 1x Tyčinka s vatovým tampónom 1x Extrakčná skúmavka a kvapkadlo 1x fľaštička 6 ml reakčného roztoku pufra (buffer) 1x Návod na použitie Po použití Test a jeho časti zlikvidujte podľa uverejnenej metodiky Ministerstva zdravotníctva SR na stránke https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika Prílohy k stoenie: Návod Grafický prospekt Výnimka pre samotestovanie do 30.6.2021 Vyhlásenie o detekcii COVID-19 mutácií Vyhlásenie o zhode CE certifikácia

TESTCOVIDSALIVA1

Dátový hárok

Výrobce
Singclean
Typ testu
IVD
Druh testu
Slinový
Počet kusů v balení
1
CE pro selftesting
Ne
close Nákupný vozík

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa Alebo Reset password